Länkar till våra övriga sidor:

Reklamationsnämnd

 STR:s reklamationsnämnd

 

STR har sedan 1986 en reklamationsnämnd dit en elev utan kostnad kan vända sig för att få en opartisk bedömning av klagomål gentemot en STR-ansluten trafikskola. Nämndens ärenden hanteras genom skriftväxling mellan klagande, nämnden och trafikskolan.

Nämnden består av:

  • lagfaren ordförande
  • förbundsordföranden i STR
  • ledamot från trafikskolans tillsynsmyndighet
  • ledamot vars förening som har till ändamål att främja trafiksäkerhet
  • och en ledamot vars förening har till ändamål att ta till vara konsumenters intressen.

Nämnden sammanträder 3-4 gånger per år och behandlar vanligtvis ärenden där anmälan till nämnden kommit in senast inom ett år från det att trafikskolan avvisat elevens krav, dock senast inom tre år från det att utbildningen avslutades, se reglemente.

 

Reglemente för
STR:s reklamationsnämnd
     

Att göra en reklamation

Är du som elev missnöjd, ska du först försöka komma överens med din trafikskola inom skälig tid. Om det inte går, kan du kontakta STR:s konsumentinformation på telefon 0418-40 10 00 eller skriftligen vända dig till nedanstående adress.

Anmälan till STR:s reklamationsnämnd

 

Ladda ner blanketten nedan och fyll i uppgifterna samt skriv en kort redogörelse över bakgrunden till ditt reklamationsärende,  ersättningskrav samt på vilket sätt trafikskolan är medveten om klagomålet. Observera att trafikskolan måste vara ansluten till STR.

 

Blankett och redogörelse skickas till nedanstående adress för registrering.

 

STR:s reklamationsnämnd
Järvgatan 4
261 44 Landskrona

eller via e-post till kundservice@str.se

 

Läs mer om reklamationer

Ladda ner blankett

   

 

Rättigheter som kund

Det finns en hel del konsumenträttsliga regler av skiftande karaktär. Vissa regler syftar till att skydda konsumenten i det enskilda fallet (civilrättsliga regler) och vissa syftar till att skydda konsumenterna som ett kollektiv (marknadsrättsliga regler). Gemensamt för dessa konsumenträttsliga regler är att de är tvingande till konsumentens förmån. Reglerna kan alltså inte avtalas bort.

 

STR har tagit fram en broschyr med praxis för ersättning och återbetalning vid avbeställning m m. Denna praxis är framarbetad av juridisk sakkunnig och fastställt av fullmäktige 2010-05-28. Reviderad senast av fullmäktige 2015-05-29. Ladda ner den nedan och ta del av innehållet.

 

I övriga dokumenten får du mer information om regler kring avtal, avbeställningar samt  information gällande presentkort och tillgodokvitto.

 

 

Läs mer om avtal
och avbeställningar

Läs mer om prisinformation och presentkort

 

Ladda ner broschyren
"STR:s praxis angående
ersättning och återbetalning
vid avbeställning m m"